top of page

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijke voorwaarden

1.1. Uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekkingen waarbij de vennootschap ‘VF PROFESSIONAL BV’, met zetel gevestigd te Rolweg 21, 8000 Brugge, met ondernemingsnr. 0795.411.975 optreedt, weze het als (onder)aannemer, verkoper of elke andere hoedanigheid met betrekking tot de diensten en producten behoudens de schriftelijke door ‘VF PROFESSIONAL BV’ bevestigde afwijking op een bepaald punt en dit ter uitsluiting van alle afwijkende en aanvullende bedingen van de contractant.

Elke wijziging en elk amendement van deze voorwaarden of de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren en ondertekend te worden door daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen.

1.2. De medecontractant erkent kennis te hebben gekregen van onderhavige algemene voorwaarden vanaf de ontvangst en ondertekening van de offerte, in al hun geschreven en gedrukte bepalingen, en verklaart deze algemene voorwaarden te aanvaarden en stemt in met de toepasselijkheid ervan op alle rechtsbetrekkingen met ‘VF PROFESSIONAL BV’. De contractant ziet van haar eigen voorwaarden af.

1.3. De overeenkomst wordt slechts als definitief en geldig aanzien na schriftelijk akkoord van de bestelling door ‘VF PROFESSIONAL BV’. Een begin van uitvoering van de overeenkomst kan niet als bevestiging gelden en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten van ‘VF PROFESSIONAL BV’.

2. Prijzen

2.1. Dienstprestaties (installatie, herstellingen, interventies ter plaatse …) worden, behoudens anders afgesproken, in regie uitgevoerd aan het geldend uurtarief, en omvatten tevens de verplaatsingstijd (heen en terug) naar de medecontractant.

Bovenop de dienstprestaties welke in regie worden uitgevoerd aan het geldend uurtarief, wordt de prijs vermeerderd met 20% op het bekomen uurtarief, welke o.m. de verplaatsingskosten, administratiekosten, gebruik materiaal, etc. dekt.

De medecontractant welke bij ‘VF PROFESSIONAL BV’ goederen aankoopt, aanvaardt de gebruikelijke marges welke worden gehanteerd en is in kennis van het feit dat de marges variëren naar type, aard, merk, etc. van het materiaal en de marges zijn inbegrepen in de prijs.

De kosten voor het opstellen van de (ontwerp-)plannen, tekeningen, modellen, schetsen etc. zijn altijd exclusief het voormelde uurtarief en worden aangerekend aan de medecontractant.

De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn netto, berekend op basis van de tarieven geldend op datum van de overeenkomst en steeds exclusief heffingen, belastingen, transport en gelijksoortige  aanverwante kosten.

2.2. Iedere prijsverhoging door derde-leveranciers voor de leveringsdatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de overeenkomst.

 

2.3. Nutteloze verplaatsingen door één der werknemers en/of zaakvoerders van ‘VF PROFESSIONAL BV’ worden aangerekend aan € 150,00 (Excl. BTW)/oproep.

 

2.4. ‘VF PROFESSIONAL BV’ houdt zich het recht voor om op elk ogenblik haar aanbod/offerte te wijzigen of in te trekken, zolang het niet door de medecontractant werd aanvaard en behoudens het geval dat ‘VF PROFESSIONAL BV’ een termijn heeft aangegeven gedurende dewelke haar aanbod zoals aangeduid in de offerte geldt.

 

2.5. De inlichtingen vervat in catalogi, prospectussen en prijslijsten zijn zuiver indicatief en kunnen geen verbintenis lastens ‘VF PROFESSIONAL BV’ teweegbrengen.

 

3. Levering

3.1. De aangeduide leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een aanwijzend karakter.

 

3.2. In geen geval zal de medecontractant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook en/of de overeenkomst kunnen beëindigen wegens een redelijke overschrijding van de aangegeven termijnen en/of publicatiedata.

 

3.3. ‘VF PROFESSIONAL BV’ heeft steeds het recht voorschotfacturen te sturen voor gedeeltelijk uitgevoerde werken, leveringen geleverde goederen. De medecontractant zal onder geen enkel beding prestatie-uitstel (betalingsuitstel) kunnen tegenwerpen, omwille van welke reden ook op het gefactureerde gedeelte van de geleverde goederen, werken en/of publicaties.

 

3.4. Ingeval de medecontractant weigert de door hem bestelde goederen en /of werken af te nemen, zowel geheel als gedeeltelijk, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden lastens de medecontractant en zal de medecontractant een som moeten betalen gelijk aan 40% van het in het contract overeengekomen bedrag en/of saldobedrag, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

 

3.5. ‘VF PROFESSIONAL BV’ behoudt haar het recht voor om materiaal dat door haar aan de medecontractant in bewaring werd gegeven en beschadigd teruggegeven wordt, aan de medecontractant aan te rekenen tegen de prijs van de nieuwwaarde van het materiaal. De medecontractant is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van welke aard ook, veroorzaakt door of aangebracht aan dit materiaal, zelfs door een vreemde oorzaak of overmacht.

 

4. Betalingstermijn – protest

4.1. Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen van ‘VF PROFESSIONAL BV’ uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaalbaar. Betalingen aan vertegenwoordigers, tussenpersonen of ieder andere derde zijn ‘VF PROFESSIONAL BV’ niet tegenstelbaar.

 

4.2. In geval van algehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, is bijkomend een schadeloosstelling door de debiteur verschuldigd dewelke forfaitair 10% van de openstaande schuld bedraagt, met een minimum van 50 euro.

 

4.3. De debiteur kan in geen enkel geval enige schuldvergelijking inroepen, behoudens met uitdrukkelijk akkoord van ‘VF PROFESSIONAL BV’.

 

4.4. Ingeval een factuur niet betaald wordt op de vervaldag, zullen de andere facturen die nog niet aan hun vervaldag toe zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.

 

4.5. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag of in geval van wijziging in de toestand van de medecontractant (zoals bijv. overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, wankele solvabiliteit, concordaat, faillissement enz.) heeft ‘VF PROFESSIONAL BV’ het recht om alle leveringen en dienstverleningen onmiddellijk te staken en elke bestaande overeenkomst met de medecontractant te beëindigen zonder dat de medecontractant recht heeft op enige schadevergoeding in hoofde van ‘VF PROFESSIONAL BV’, en onverminderd het eigen recht van ‘VF PROFESSIONAL BV’ op schadevergoeding, rente etc.

 

4.6. De medecontractant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van ‘VF PROFESSIONAL BV’, ook indien ‘VF PROFESSIONAL BV’ aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden.

 

4.7. Klachten wegens gebrekkige uitvoering of klachten betreffende de facturen, moeten binnen de 10 kalenderdagen na uitvoering of ontvangst, per aangetekend schrijven en uitvoerig gemotiveerd kenbaar worden gemaakt aan ‘VF PROFESSIONAL BV’. Nadien worden de prestaties wat betreft de zichtbare en onzichtbare gebreken en facturen geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard.

Klachten kunnen enkel geldig geformuleerd worden bij schrijven gericht aan ‘VF PROFESSIONAL BV’, Rolweg 21, 8000 Brugge.

 

4.8. Reactie door ‘VF PROFESSIONAL BV’ op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

 

4.9. Wanneer een klacht omtrent geleverde goederen, werken en/of publicaties erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat de verantwoordelijkheid van ‘VF PROFESSIONAL BV’ nooit verder dan herstel of vervanging met uitsluiting van elke vergoeding voor om het even welke directe of indirecte schade.

 

4.10. Keuringsverslagen en plannen worden overgemaakt nadat volledige betaling zal zijn ontvangen. Het niet overhandigen van deze stukken kan geen reden zijn om volledige betaling te weigeren. Voorbehouden of beweerde schade, welke niet minstens bij bodemvonnis is vastgesteld kan geen reden zijn om betaling uit te stellen of niet te betalen, zelfs niet gedeeltelijk. Enige voorgehouden tegeneis, aanspraak, voorhouden van wanuitvoering, of schade-eis kan niet gecompenseerd worden met openstaande facturen vanwege ‘VF Professional bv’. Verzekeringsdekking en procedures voor schade-aangiftes dienen apart afgehandeld te worden ten aanzien van betaling van achterstallige facturen.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. De door ‘VF PROFESSIONAL BV’ geleverde goederen en werken blijven haar volledige eigendom tot de integrale betaling ervan, eventuele intresten, kosten en schadeloosstelling inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 BW. Niettegenstaande dit uitdrukkelijke eigendomsvoorbehoud zijn alle risico’s van het goed of werk aan de medecontractant onmiddellijk overgedragen.

 

5.2. De betaalde voorschotten blijven ‘VF PROFESSIONAL BV’ verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de medecontractant de aan ‘VF PROFESSIONAL BV’ toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt de medecontractant alle schuldvorderingen aan ‘VF PROFESSIONAL BV’ over die voorkomen uit deze herverkoop.

 

6. Uitvoering van de diensten en aankoop en levering van de goederen

6.1. De diensten wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de technische en esthetische criteria welke soepel worden geïnterpreteerd, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling of specifieke richtlijnen, waarbij ‘VF PROFESSIONAL BV’ alle redelijke inspanningen zal leveren om aan de uit te voeren werkzaamheden te verhelpen.

 

6.2. De goederen reizen steeds, welk vervoer hiervoor ook gebruikt wordt, zelfs al was dit franco, op risico en verantwoordelijkheid van de medecontractant.

 

6.3. ‘VF PROFESSIONAL BV’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan materialen en goederen welke worden aangekocht bij derden.

 

6.4. Afmetingen, aantallen en gewichten in de overeenkomsten vermeld, zullen door ‘VF PROFESSIONAL BV’ zo nauwgezet als mogelijk worden in acht genomen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de voor het goed gebruikelijke toleranties gelegen binnen de marges die gebruikelijk zijn. In geen geval zullen de afwijkingen die binnen de gebruikelijke tolerantiemarges vallen, de medecontractant het recht geven om eenzijdig de inontvangstneming van goederen te weigeren, betalingen te schorsen, de aankoop te verbreken, de exceptio non adimpleti contractus in te roepen of welke schadevergoeding dan ook te eisen. Afwijkingen ten opzichte van afbeeldingen, tekeningen, kleuren, designs, maten en dergelijke meer die voor of bij het sluiten van de overeenkomst werden getoond of verstrekt, vallen hier uitdrukkelijk onder.

 

6.5. Indien bij werkzaamheden ‘VF PROFESSIONAL BV’ vaststelt dat de plaats van uitvoering in een dermate slechte staat is dat geen herstelling of installatie kan worden uitgevoerd zonder gevaar voor de veiligheid of goede uitvoering, is ‘VF PROFESSIONAL BV’ niet gehouden de gevraagde herstelling uit te voeren, en kan ‘VF PROFESSIONAL BV’ de verplaatsingskost aanrekenen, onverminderd het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding of terugbetaling verschuldigd te zijn aan de medecontractant.

 

6.6. Bijzondere afspraken, planningen, tekeningen, schetsen, hoofdovereenkomsten, bijlagen, …, en de wijzigingen daarvan, die de opdrachtgever meent te kunnen moeten doen gelden in de wijze van uitvoering van prestaties moeten uitdrukkelijk kunnen bewezen worden van voorafgaandelijk te zijn overgemaakt om in de offerteprijs begrepen te zijn en om te kunnen doen gelden in de uitvoering. Behoudens tegenbewijzen zijn wij niet gebonden aan eigen overeenkomsten en bijlagen waartoe de opdrachtgever zich verbond.

 

7. Eventuele garanties – aansprakelijkheden – overmacht

7.1. Met uitzondering van de garanties uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden van een overeenkomst, is er standaard geen enkele garantie voorzien omtrent de geleverde goederen, werken of diensten.

 

7.2. De eventuele garanties die ‘VF PROFESSIONAL BV’ expliciet en schriftelijk geven in het kader van bijzondere voorwaarden van een overeenkomst, zijn slechts van toepassing voor zover het geleverde goed, werk en/of publicatie op een gepaste manier wordt gebruikt en elk tekort onmiddellijk gemeld wordt; de garanties kunnen nooit van toepassing zijn op herstellingen of vervangingen voortvloeiend uit ongevallen, nalatigheden, onaangepast gebruik of vreemde oorzaken zoals bijv. storingen op communicatielijnen of op de distributie van elektriciteit of andere producten.

 

7.3. ‘VF PROFESSIONAL BV’ is enkel aansprakelijk voor het bedrog of de zware fout die zij of haar personeel of haar onderaannemers in het kader van de beroepsactiviteiten begaan. Wij staan niet in voor schade, noch voor schade toegebracht van onze (onder)aannemers, buiten deze gevallen. ‘VF PROFESSIONAL BV’ kan bovendien slechts aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse gevolgen van haar zware fout. ‘VF PROFESSIONAL BV’ dient voorafgaandelijk op de hoogte te worden gebracht van zelf aangebrachte wijzigingen of herstellingen aan onze werken. Vaststellingen dienen in onze aanwezigheid en tegensprekelijk te gebeuren in bijzijn van de bestuurder (niet van een werknemer, medeweker of onderaannemer).

 

7.4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ‘VF PROFESSIONAL BV’ voor enige toerekenbare tekortkoming onder de huidige overeenkomst verder reiken dan maximaal het bedrag gelijk aan de overeengekomen vergoeding voor de goederen en geleverde prestaties met ‘VF PROFESSIONAL BV’.

 

7.5. ‘VF PROFESSIONAL BV’ is in geen geval aansprakelijk voor de onrechtstreekse schade (o.m. financiële en/of commerciële verliezen, winstderving, de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van verhoopte winst, klanten of besparingen en lichamelijke schade). Behoudens in geval van opzet of grove fout is ‘VF PROFESSIONAL BV’ verder niet aansprakelijk voor om het even welke vertraging bij de uitvoering van haar verplichtingen voorvloeiend uit het contract, of voor de niet-uitvoering van bedoelde verplichtingen voor zover deze vertraging en/of deze niet-uitvoerig is toe te schrijven aan een externe niet te voorziene oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

In elk geval is ‘VF PROFESSIONAL BV’ nooit aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit overmacht of uit door Belgische of buitenlandse instanties genomen maatregelen. Onder overmacht wordt (niet-limitatief) verstaan:  wanneer de buitentemperatuur gedurende een week lager is dan -8 C°, bij hevige storm, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven, overstromingen, natuurrampen of enige andere catastrofe, gebeurtenissen die het gevolg zijn van oorlog, terroristische daden, opstanden, stakingen, of enig andere gebeurtenis die gevaar met zich meebrengt. ‘VF PROFESSIONAL BV’ is niet aansprakelijk voor schade door brand, water en hun gevolgen.

In ieder geval strekken de voornoemde clausules inzake de aansprakelijkheid van ‘VF PROFESSIONAL BV’ geenszins tot de opheffing of de vermindering van de wettelijke garantieverplichtingen in hoofde van ‘VF PROFESSIONAL BV’.

 

7.6. Alle vorderingen van de medecontractant, tegen ‘VF PROFESSIONAL BV’, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf de levering van de goederen of vanaf de datum van de laatste geleverde / uitgevoerde diensten, tenzij de medecontractant consument is. Deze termijn kan niet worden geschorst, en enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie.

 

8. Schuldvergelijking

8.1. Onder voorbehoud van andere wettelijke bepalingen, kan ‘VF PROFESSIONAL BV’ op elk ogenblik, zelfs na het ontstaan van een situatie van samenloop, wat ook de oorzaak ervan is, alsook van een samenloop als gevolg van het faillissement van de medecontractant, overgaan tot de compensatie van schuldvorderingen en schulden die wederzijds tussen haar en de medecontractant bestaan. Deze compensatie kan gebeuren ongeacht de vorm of het voorwerp van de schuldvorderingen en de schulden, ongeacht de rekenmunt en ongeacht het opeisbaar of niet opeisbaar karakter van de wederzijdse schuldvorderingen en schulden.

Zij kan zelfs gebeuren wanneer de klant niet de enige titularis van de schuldvordering en/of de schuld is. Indien er meerdere wederzijdse schuldvorderingen en schulden bestaan, zal de compensatie vooreerst gebeuren op de kosten, daarna op de nalatigheidsinteresten en ten slotte op de hoofdsom.

 

9. Eigendomsrechten

9.1. Alle projecten, technische of andere gegevens, elektronisch opgemaakte bestanden, modellen, tekeningen en grafische ontwerpen betreffende goederen en / of werken die geleverd werden of vermeld in een aanbod aan de medecontractant blijven ‘VF PROFESSIONAL BV’’s uitsluitende eigendom en mogen niet nagebootst of overgedragen worden aan een derde.

 

9.2. ‘VF PROFESSIONAL BV’ is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke gegevens van de aan ‘VF PROFESSIONAL BV’ ter beschikking gestelde plannen, bestanden, tekeningen, grafische ontwerpen, modellen, tekst, beeld, foto enz. welke verkregen werden van de medecontractant. Dit impliceert dat bij gelijk welk probleem de medecontractant erkent alle verantwoordelijkheid op zich te nemen en hij ‘VF PROFESSIONAL BV’ vrijwaart t.o.v. elke mogelijke vordering van derden.

 

9.3. De originelen, ontwerpen, tekeningen, etc. die door de medecontractant achtergelaten werden bij ‘VF PROFESSIONAL BV’, worden gedurende een termijn van drie maanden ter beschikking van de medecontractanten gehouden. Na het verstrijken van een termijn van drie maanden, kan ‘VF PROFESSIONAL BV’ naar eigen goeddunken over deze goederen beschikken.

 

10. Opzeg

10.1. In geen der gevallen is een vroegtijdige opzeg door één der partijen mogelijk, tenzij er een wederzijds schriftelijk akkoord tussen alle partijen bestaat en behoudens de gevallen voorzien in huidig artikel, art. 4.5 en 6.5 of ingeval van ernstige tekortkoming die elke onmiddellijke verderzetting van relaties rechtvaardigt.

 

10.2. ‘VF PROFESSIONAL BV’ en de medecontractant kunnen steeds onmiddellijk een einde stellen aan de overeenkomst in geval van overlijden van de medecontractant en de niet-uitvoering van een verbintenis (zoals de niet-betaling van facturen of enige andere zwaarwichtige contractuele fout), zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en dit bij een ter post aangetekende brief, met onmiddellijke uitwerking, waarbij de reden van deze onmiddellijke beëindiging in voornoemd schrijven wordt vermeld.

 

10.3. Indien het vertrouwen van ‘VF PROFESSIONAL BV’ in de kredietwaardigheid van de medecontractant geschokt wordt door o.m. daden van gerechtelijke uitvoering tegen de medecontractant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, of wanneer na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat de klant een essentieel deel van zijn verbintenissen niet zal uitvoeren wegens een ernstig gebrek in diens uitvoeringsmogelijkheden die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de medecontractant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt ‘VF PROFESSIONAL BV’ haar het recht voor, zelfs indien de diensten gedeeltelijk werden uitgevoerd en / of de goederen geheel of gedeeltelijk werden geleverd, de uitvoering van de overeenkomst ervan op te schorten en van de medecontractant geschikte waarborgen te eisen. Indien de medecontractant weigert hierop in te gaan, behoudt ‘VF PROFESSIONAL BV’ haar het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, dit alles onverminderd haar rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

 

11. Bevoegde Rechtbank – toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen ‘VF PROFESSIONAL BV’ en de medecontractant zijn uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting van welke aard ook tussen ‘VF PROFESSIONAL BV’ en de medecontractant gerezen, zijn exclusief de Rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

bottom of page